Kartoteka online

Oferta

Posiadając odpowiednie przygotowanie - uprawnienia zawodowe do wykonywania usług zarządzania nieruchomościami, wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej oraz kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy ofertę obsługi Waszej nieruchomości.

Oferujemy:

 • przejrzyste i rzetelne prowadzenie dokumentacji organizacyjnej, technicznej i finansowej
 • bezpłatny dostęp do kartotekionline lokalu
 • głosowanie nad uchwałami przez panel klienta, zgłaszanie usterek z poziomu panelu klienta
 • fachową techniczną obsługę nieruchomości
 • gospodarowanie środkami pieniężnymi przez samodzielny rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej
 • bieżący dostęp właścicieli do dokumentów wspólnoty mieszkaniowej
 • udział właścicieli w podejmowaniu decyzji kluczowych dla działalności wspólnoty mieszkaniowej
 • wysoki poziom usług i przyjazną obsługę mieszkańca.

Zakres usługi zarządzania/administrowania:

1. Obowiązki związane z przejęciem nieruchomości:

 • Protokolarne przejęcie dokumentacji administracyjnej, technologicznej i powykonawczej dot. nieruchomości, w tym między innymi:<>
 • dokumentacji technicznej budynku
 • instrukcji obsługi i eksploatacji
 • kart gwarancyjnych
 • decyzji urzędu pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie budynku
 • aktualnych protokołów przeglądów technicznych
 • książki obiektu budowlanego
 • dokumentacji administracyjnej
 • dokumentacji eksploatacyjnej
 • przygotowywanie protokołów przejęcia nieruchomości

2. Obsługa zleceń:

 • analiza, weryfikacja i zawieranie umów na dostawę do nieruchomości mediów komunalnych (energia elektryczna, energia cieplna, woda), o odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych, umów na usługi kominiarskie, gazowe i inne usługi wykonywane na rzecz nieruchomości

3. Prowadzenie dla nieruchomości ewidencji w zakresie:

 • teczek lokali
 • teczki budynku
 • wielkości rzeczywistych wpłat wnoszonych przez właścicieli, kosztów i przychodów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i remontami w nieruchomości
 • prowadzenie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej postępowań windykacyjnych w stosunku do właścicieli zalegających z opłatami, z uwzględnieniem wystąpień do sądu o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

4. Reprezentacja wspólnoty:

 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

5. Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową:

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów zarządu nieruchomością wspólną
 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • przygotowywanie i rozprowadzanie wymiarów opłat za mieszkanie
 • pobieranie i windykacja przychodów z pożytków
 • przygotowywanie projektów planów budżetowych w zakresie zarządzania nieruchomością
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

6. Obsługa administracyjna:

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali
 • opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty Mieszkaniowej (regulaminów, statutu, itp.)
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • wydawanie właścicielom lokali informacji dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, a także zaświadczeń związanych z posiadaniem i zajmowaniem lokalu
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi - negocjowanie cen i warunków umów.

7. Czynności związane z bieżącym administrowaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • przygotowanie szerokich planów remontowych, usystematyzowanie prac i sporządzanie planów remontów i modernizacji
 • zlecanie terminowych kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń zainstalowanych na terenie nieruchomości nadzór nad zapewnieniem niezbędnych kontroli technicznych
 • kontrola i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
 • przygotowanie zleceń i nadzór nad bieżącą eksploatacją, konserwacjami, naprawami bieżącymi
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielem nieruchomości
 • utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych
 • kontrola usuwania awarii i ich skutków
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • przygotowanie i obsługa zamierzeń remontowych i modernizacyjnych (wycena prac, zebranie ofert, itp.)
 • wykonywanie drobnych napraw, konserwacji, zabezpieczenie i usuwanie awarii.
 • dokonywanie odczytów liczników w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów
 • systematyczne kontrolowanie nieruchomości przez zarządcę

W CELU PZRYGOTOWANIA OFERTY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM BIUREM LUB BEZPOŚREDNIO
Z UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM:

as-dom@wp.pl
tel. 887788779

As-dom
As-dom

Panel klienta

Zapraszamy do korzystania z systemu Kartoteka on-line, umożliwia on bieżący podgląd wysokości opłat czynszowych.

Przekaż 1 % podatku